Strategier i vardagen

Egen tid är viktig för att man ska må bra. Ofta kan en person som drabbats av depression ha varit “duktig” och haft många åtaganden för andra. Att ge sig själv tid till återhämtning, och till att fylla på kraft är viktigt. Om möjligt, ge dig själv en stund med egen tid varje dag.

Motion är effektivt mot depressioner. En promenad mitt på dagen ger både ljus och motion, och kan vara speciellt viktig under den mörka årstiden. Motion kan också ge en känsla av välbefinnande och motverkar passiviteten. Stresshantering och god problemlösningsförmåga är viktig. Man kan få rensa bland åtaganden så att man inte tar ut sig för mycket.

Att hålla sig inom den stressnivå som man klarar av är en viktig del i återhämtningen. Man får lära känna sina gränser och låta bli att pressa sig bortom dem.

Positivt tänkande är en hjälp i återhämtningen. Att börja se det lilla i vardagen som är positivt istället för att fokusera på problem kan innebära ett förändrat perspektiv.
Återhämtning sker i små steg och då är det viktigt att se det positiva i varje framsteg.

Terapeutisk behandling

Depression kan behandlas med samtalsterapi – kognitiv terapi , kognitiv beteende-terapi, psykodynamisk korttidsterapi, och/eller mediciner mot depression.

Andra typer av behandling

Elbehandling (ECT) ges vid svårare depressioner, och är en effektiv behandling mot depression.

Ljusterapi använder speciella lampor som ger ett ljus som liknar solljuset. Ljusterapi är effektivt vid årstidsbundna depressioner. Vanliga promenader i dagsljus är också effektivt.

Kognitiv terapi handlar om att bygga upp en positiv självbild och att förändra negativa tankemönster. Kognitiv terapi är effektiv vid lindriga och måttliga depressioner.

Kognitiv beteendeterapi är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. Man arbetar med att förändra både tankemönster och beteende, som kan bidra till att man blir mer aktiv och återupptar sysslor som man slutat med pga depressionen. Kognitiv beteendeterapi är effektiv vid lindriga och måttliga depressioner.

Andra terapiformer

Interpersonell terapi är också effektiv vid depressioner. I interpersonell terapi tar man upp viktiga relationer.

Psykodynamisk korttids terapi handlar om att ge insikt om omedvetna föreställningar, men fokuserar på nuet. Psykodynamisk korttids terapi har en viss effekt vid lindriga och måttliga depressioner.

Psykodynamisk långtidsterapi ger insikt om tidiga upplevelser och omedvetna föreställningar. Det saknas stöd för att denna metod skulle ge effekt vid depressioner.

 

Medicinsk behandling

Det finns ett stort antal mediciner med olika verkningssätt. Oftast består behandlingen av en kombination av mediciner som kompletterar varandra. Det kan därför ta tid innan man hittar sin dos och en kombination av mediciner som fungerar. Var uppmärksam på biverkningar, tala med din doktor! Ge inte upp.
>> Medicinsk behandling av Depression
>> Förebyggande medicinsk behandling av Bipolär sjukdom
Den medicinska behandlingen går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall. De vanligaste läkemedlen är så kallade stämningsstabiliserande mediciner som

  • litium, till exempel Lithionit
  • valproat, till exempel Absenor, Ergenyl och Orfiril
  • lamotrigin, till exempel Lamictal
  • karbamazepin, till exempel Tegretol.

>> Medicinsk behandling av Dystymi
>> Medicinsk behandling av Utmattningssyndrom
>> Medicinsk behandling av PTSD/PTSS

Råd om vård på 1177, sjukvårdsrådgivningen